Hệ thống hóa đơn điện tử cập nhật thay đổi nghiệp vụ ngày 21/11/2018

post authorSiêu nhân Thursday, December 20, 2018

1. Đăng ký sử dụng

  • Thay đổi Highlight của button Đăng ký sử dụng
  • Cho phép khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử trên trang https://sinvoice.viettel.vn/dangky-su-dung

Vào trang https://sinvoice.viettel.vn/dang-ky-su-dung- > Nhấn vào Đăng ký sử dụng-> Nhập và thông tin và gửi thông tin đăng ký

                         

2. Tra cứu hóa đơn – Bỏ khung thông tin chữ ký bên dưới cùng của hóa đơn

Vào trang https://sinvoice.viettel.vn-> Vào Tra cứu hóa đơn-> nhập thông tin để tra cứu hóa đơn-> view hóa đơn

 

3. Bảng giá

Cập nhật bảng giá dịch vụ Hóa đơn điện tử